Algemene voorwaarden

 

 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op onze prestaties en overeenkomsten.
 2. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis
 3. De overeenkomst voor het plaatsvinden van een huwelijksreportage door alexvdb.be is pas bindend na het ondertekenen van de bestelbon of het storten van het voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost indien de reportage geannuleerd wordt en kan bij deze niet terug gevorderd worden.
 4. Bij annulatie van de huwelijks reportage binnen de 6 maanden voor de huwelijks datum wordt een annulatie kost van 150 euro aangerekend boven het voorschot. Bij annulatie van de huwelijks reportage binnen de 2 maanden voor jullie huwelijks datum word een annulatie kost van 375 euro aangerekend boven jullie voorschot.
 5. Beeldmateriaal gemaakt door alexvdb.be kunnen ter alle tijden gepubliceerd worden op eigen website, facebook, blog en instagram. Daarnaast kan de foto(video)graaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties waaronder advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, doorgeven aan leveranciers ter publicatie, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de foto(video)graaf hiervan op de hoogte te brengen.
 6. Een huwelijksreportage bij alexvdb.be wordt beschouwd als artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. Het beeldmateriaal blijft steeds intellectuele eigendom van de foto(video)graaf. Bij volledige betaling van de huwelijks reportage krijgt de klant het recht het beeldmateriaal te printen, dupliceren en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant het beeldmateriaal wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient er een gepaste vergoeding afgesproken te worden met de foto(video)graaf. Bij geen overeenkomst zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 7. De facturen voor het plaatsvinden van een reportage dienen ten laatste 14dagen voor het plaatsvinden van de reportage betaald te worden tenzij anders afgesproken en vermeld op de factuur of bestelbon.
 8. Bij niet betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijl rente van 10% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na de vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op een schadevergoeding, waarbij het niet betaald bedrag forfaitair verhoogd wordt van 10% met een minimum van 50 euro.
 9. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.
 10. Prijzen kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt bij het boeken van een reportage blijven ongewijzigd, ongeachte eventuele prijsstijgingen, op de afgesproken datum van de reportage.
 11. Het beeldmateriaal worden via een digitale download geleverd aan de klant en mogen verder niet bewerkt worden. Deze beelden worden 1 jaar kosteloos aangeboden aan de klant. Het is aangewezen dat de klant zorgt voor een eigen back up.
 12. Uit alle gemaakte beeldmateriaal maakt de foto(video)graaf een selectie. Dit beeldmateriaal wordt zorgvuldig bewerkt in de stijl van de fotograaf. Het beeldmateriaal die de selectie niet haalde kan onder geen beding verkregen worden. Tevens wordt onbewerkt beeldmateriaal niet geleverd aan de klant.
 13. Het aantal geleverd beeld materiaal varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf bepaald worden.
 14. Bij belet of ziekte van de foto(video)graaf op de afgesproken huwelijks datum wordt een andere foto(video)graaf gezocht in dezelfde stijl. In het geval er geen andere foto(video)graaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis koppel reportage.
 15. Indien de klant gekozen heeft voor een pakket met trouwalbum dient de selectie van de foto’s bezorgd te worden aan de fotograaf binnen de 3 maanden na het afleveren van de reportage. Indien dit niet gebeurd wordt een extra vergoeding van 50 euro aangerekend.
 16. Indien de reportage de uren van 12u-13u en 19u-20u omvat, dient de klant eten te voorzien voor de foto(video)graaf. Indien het feest plaatsvind met eten dient het volledig menu voorzien te worden voor de foto(video)graaf. Bij het niet naleveren van deze overeenkomst mag de foto(video)graaf de plaats van de reportage verlaten en dit met een minimum van 2uur. Er zal dan ook een meerprijs van 50 euro per persoon aangerekend worden aan de klant.
 17. Bij het gebruik van een rookmachine of een laser mag de foto(video)graaf de opnames stoppen tot deze installaties stopgezet worden.
 18. De foto(video)graaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de foto(video)graaf of de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 19. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst. Eventueel betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement Brugge.